1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Mediator Grażyna Górska prowadząca Kancelarię Mediacyjną i Prawną w Oławie przy pl. Zamkowym 24 A/14. 
 2. Dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu realizacji kontaktu, w związku z prowadzoną przez Mediatora Grażynę Górską działalnością gospodarczą w zakresie mediacji, szkoleń, konsultacji, mentoringu, stażu, a także w celu odpowiedzi na zadane jej pytania.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji mediacji, szkoleń, konsultacji, mentoringu, stażu, a także odpowiedzi na zadanie pytania.
 4. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę na piśmie, lub gdy dane te są przetwarzane bez jej zgody, jednak w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w archiwum papierowym (ręcznym)  oraz w systemach informatycznych.
 6. W sprawie ochrony Pani/Pan  danych osobowych może się Pani/Pan zwrócić do Mediatora Grażyny Górskiej  za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@mediator-olawa.pl numeru telefonu: 884 989 384 lub pisemnie na adres: Kancelaria Mediacyjna i Prawna Grażyna Górska, pl. Zamkowy 24 A/14, 55-200 Oława
 7. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016r. L 119) , dalej "RODO" i zgodnie z jej treścią.
 8. Każda osoba fizyczna, której dane przetwarzam ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania kopii danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie.
 9. każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane  ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej  danych w celu i na podstawie wskazanej powyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie  przetwarzać dane oraz poinformuje o tym inne podmioty, którym dane udostępniła w ramach niezbędności realizacji wskazanego celu, chyba  że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
 10. Dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą będą przetwarzane do czasu, aż osoba ta wycofa zgodę lub do czasu jej zdezaktualizowania. Dane przetwarzane w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie, czy podjęciem innych działań na żądanie osoby, której dotyczą oraz w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane przez okres konieczny do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, zakończenia działań podjętych na żądanie osoby, której danych dotyczą lub przez okres obowiązywania umowy.
 11. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy oraz podmiotom współpracującym z Mediator Grażyną Górską na podstawie umów w celu niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w zakresie niezbędnym do celów  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią;
 12. Mediator Grażyna Górska nie wyznaczyła inspektora ochrony danych.
 13. Przetwarzanie danych osobowych nie następuje w sposób zautomatyzowany. 
 14. Każda osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.