Mediacja pomaga osobom ze świata sportu w sposób polubowny i  poufny rozwiązać istniejący konflikt. Jest to dobrowolna, szybka i niesformalizowana metoda rozwiązywania sporu, w której bezstronny, profesjonalnie przygotowany Mediator pomaga stronom w dojściu do porozumienia. Poufność mediacji chroni przed medialnym nagłośnieniem konfliktu, pozwala zachować pozytywny wizerunek zawodników, klubów, działaczy, sponsorów.

Jako mediator w sprawach sportowych posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w pomocy prawnej osobom i instytucjom ze świata sportu, współpracując z Kancelarią Prawa Sportowego. Zobacz więcej na www.mediacjedlasportu.pl


W jakich sprawach sportowych może być prowadzona mediacja?

Zakres spraw, w jakich może być prowadzona mediacja jest szeroki, mogą to być sprawy dotyczące:
 • zapłaty
 • zmiany barw klubowych,
 • licencji,
 • ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika,
 • dodatkowych świadczeń dla zawodników
 • konfliktów wewnątrzklubowych,
 • prawa do wizerunku
 • realizacji umów sponsorskich,
 • używania barw klubowych, 
 • konfliktów między menedżerami, 
 • konfliktów między klubami a właścicielami obiektów sportowych 
 • i wszystkie inne, w których istnieje możliwość zawarcia ugody. 


Zalety mediacji w sporcie, czyli dlaczego warto?

 • Mediacja jest szybka, umożliwia konstruktywne rozwiązanie sporu w ciągu kilku dni, 
 • jest tania, koszty mediacji są niższe niż koszty arbitrażu czy procesu w sądzie powszechnym, 
 • jest poufna, chroni przed medialnym nagłośnieniem konfliktu, 
 • jest dobrowolna, na mediację strony muszą wyrazić zgodę, w mediacji nic nie dzieje się bez zgody stron, 
 • umożliwia polubowne zakończenie sporu, zgodnie z zasadą „wygrany-wygrany”, 
 • chroni relacje, umożliwia zachowanie dalszej współpracy, 
 • jest skuteczna, ugoda zawarta w mediacji, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej, 
 • wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia, 
 • umożliwia prowadzenie rozmów w atmosferze spokoju i zrozumienia, 
 • zapobiega eskalacji konfliktów, 
 • dzięki mediacji możliwe jest ograniczenie potencjalnych konfliktów między stronami sporu w przyszłości.


Wszczęcie mediacji

 • pobierz wniosek o mediację, wypełnij go i prześlij na adres: biuro@mediator-olawa.pl
 • skontaktuj się telefonicznie z mediatorem lub czekaj na kontakt z jego strony
 • mediator telefonicznie ustali ze stronami termin pierwszego posiedzenia mediacyjnego.
Uwaga: Nie musisz pytać drugiej strony czy wyraża zgodę na mediacje, mediator zrobi to za Ciebie!


Wstecz