Mediacja rodzinna to wsparcie i pomoc rodzinom w konflikcie. To dobrowolna, poufna metoda rozwiązywania sporów między członkami rodziny, którym  w procesie dochodzenia do porozumienia towarzyszy bezstronny Mediator. Dzięki mediacji strony mają możliwość wzajemnego wysłuchania się, poprawienia komunikacji, przedstawienia swoich potrzeb, omówienia spornych kwestii i poczynienia konkretnych ustaleń. 

Zakres spraw, w jakich prowadzimy mediację rodzinną  jest bardzo szeroki. Naszą skuteczność i profesjonale przygotowanie do prowadzenia mediacji rodzinnej potwierdzają liczne rekomendacje ze strony sądu jak również uczestników mediacji. Zobacz referencje.


Najczęściej przedmiotem mediacji rodzinnej jest

 • pojednanie małżonków
 • podjęcie wspólnej decyzji co do ratowania związku lub rozstania
 • ustalenie warunków rozstania (rozwodu)
 • alimenty
 • sposób wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie
 • kontakty z małoletnimi dziećmi
 • sprawy majątkowe i mieszkaniowe, w tym podział majątku,
 • ustalenie zasad sprawowania wspólnej opieki nad dzieckiem, tj. Planu Wychowawczego czy Planu Opieki Rodzicielskiej,
 • konflikty między rodzeństwem związane z opieką nad rodzicami, podziałem majątku, zniesieniem współwłasności.

Mediacje rodzinne prowadzimy na zlecenie sądów (okręgowych i rejonowych) lub wniosku stron o mediację (mediacje umowne)


Wszczęcie mediacji umownej

 • pobierz wniosek o mediację, wypełnij go i prześlij na adres: biuro@mediator-olawa.pl
 • skontaktuj się telefonicznie z mediatorem lub czekaj na kontakt z jego strony
 • mediator telefonicznie ustali ze stronami termin pierwszego posiedzenia mediacyjnego.
Uwaga: Nie musisz pytać drugiej strony czy wyraża zgodę na mediacje, mediator zrobi to za Ciebie!


Jakie są zalety mediacji rodzinnej?

Mediacja rodzinna umożliwia zwaśnionym stronom
 • polubowne zakończenie sporu, bez poczucia krzywdy i porażki jednej ze stron, 
 • poprawienie komunikacji między członkami rodziny,
 • powstrzymanie eskalacji konfliktu,
 • zachowanie ciągłość kontaktów między rodzicami i dziećmi, 
 • poprawienie relacji w przyszłości, 
 • obniżenie kosztów rozwodu czy separacji,
 • skrócenie czasu rozwiązania sporu,
 • zrozumienie drugiej strony,
 • zawarcie ugody w spornej kwestii.
Mediator, jako osoba towarzysząca rodzinie w konflikcie, ma szczególną rolę do spełnienia. Mediator ułatwia zwaśnionym stronom komunikację, umożliwia bezpieczne wyrażanie emocji, mówienie o swoich potrzebach i oczekiwaniach, pomaga  w odbudowaniu zaufania i zrozumienia, a tym samym poprawieniu relacji w przyszłości.

Uwaga! przed skierowaniem sprawy na drogę sądową należy podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu i wykazać ten fakt w pozwie (wniosku). Zrób to składając wniosek o mediację.


Wstecz