Grażyna Górska 

 • Doświadczony i skuteczny Mediator sądowy w sprawach cywilnych i gospodarczych  przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu       
 • Założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych 
 • Mediator kwalifikowany w Opolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji 
 • Mediator w Zachodniej Izbie Gospodarczej Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu 
 • Wykładowca akademicki i trener  w tematyce mediacji 
 • Współpracuje z Centrum Biznesu Rodzinnego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu  oraz Instytutem Firm Rodzinnych 
 • Autorka publikacji o konfliktach i mediacji w firmach rodzinnych

Więcej informacji o mediatorze

                                                          
Jako mediator sądowy w sprawach cywilnych  i gospodarczych od blisko dziesięciu lat prowadzę mediacje w przedmiocie: 

 • podział majątku wspólnego małżonków na etapie przedsądowym  
 • podział majątku wspólnego na etapie sądowym
 • podział majątku firm, w tym firm rodzinnych, spółek
 • zniesienia współwłasności nieruchomości
 • sporów w przedmiocie inwestycji budowlanych, 
 • sporów z deweloperami, wspólnotami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomościami  
 • o zapłatę  zadośćuczynienia,
 • o zapłatę odszkodowania z każdego tytułu, z umów, kontraktów, kar umownych, 
 • spraw o zachowek, działu spadku,
 • sporów w udziałem jednostek samorządu terytorialnego 
 • wszystkich innych spraw, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody

Moją skuteczność w prowadzeniu mediacji cywilnych, gospodarczych i  profesjonalne przygotowanie potwierdzają liczne referencje, w tym referencje sądów, przedsiębiorców, pracodawców, bardzo pozytywne informacje zwrotne od uczestników oraz odsetek zawieranych ugód. Zobacz Opinie

Wszystkie przygotowywane przeze mnie ugody były zatwierdzane przez Sądy, a gdy dotyczyły świadczeń pieniężnych były nadawane im klauzule wykonalności. 

Korzyści wynikające z rozwiązywania sporu w drodze mediacji, tj.: 

 • możliwość szybkiego zakończenia sprawy 
 • zmniejszenie kosztów rozstrzygnięcia sprawy na drodze sądowej (przy mediacjach umownych), przy mediacjach sądowych zwrot całości lub ¾ wpisu sądowego,
 • możliwość zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem przez sąd i nadania jej mocy ugody sądowej
 • przerwanie biegu przedawnienia przy skutecznym wszczęciu mediacji
 • możliwość zachowania pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi, dalszej współpracy
 • możliwość kompleksowego zakończenia sporu, uporządkowania wszystkich kwestii spornych
 • zachowanie poufności, ochrona wizerunku firmy
 • wypracowane rozwiązania aktualnego dostosowanego do potrzeb, sytuacji i możliwość stron
 • odformalizowanie rozmów, brak sztywnych procedur, elastyczność postępowania
 • możliwość prowadzenia mediacji metodą on-line, bez koniczności osobistych spotkań ze stronami, 
 • możliwość uczestnictwa wszystkich osób zainteresowanych, profesjonalnych pełnomocnicy, członków  zarządu, pracowników i innych osoby, które mają wiedzę o przedmiocie sporu i mogą decydować o sposobie jego rozwiązania
 • możliwość ograniczenia potencjalnych konfliktów między stronami sporu w przyszłości.

Planujesz podział majątku? Jesteś stroną sporu cywilnego lub gospodarczego?  Chcesz zniesienia współwłasności nieruchomość? Kontrahent nie uregulował zobowiązania? Zamierzasz dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia?

Skontaktuj się ze mną. Ocenię możliwość przeprowadzenia mediacji w Twojej konkretnej sprawie.
Wstecz