Szkolenie: „Mediacja w szkole – nowe podejście do rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym”.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom tematyki mediacji, czyli polubownej metody rozwiązywania sporów w środowisku szkolnym. W trakcie szkolenia poruszona zostanie kwestia konfliktów w szkole, podejścia do sytuacji konfliktowych, sposobów ich rozwiązywania oraz zachowania stron będących w konflikcie. Uczestnicy poznają zasady mediacji, jej przebieg oraz rolę i zadania mediatora na poszczególnym etapie postępowania.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną takie zagadnienia jak: procedura wdrażania mediacji do szkół, warunki konieczne do prawidłowego funkcjonowania mediacji w środowisku szkolnym, różnice między mediacją szkolną a rówieśniczą, a także postawa mediatora szkolnego w kontekście jego bezstronności i neutralności. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę o skutecznej i szybkiej metodzie rozwiązywania sporów, opartej na poufności i pełnej dobrowolności, dzięki której możliwe jest faktyczne zakończenie konfliktu na zasadzie „wygrany-wygrany”, zachowanie pozytywnego wizerunku szkoły i jej dobrego mienia, a także stworzenie atmosfery dialogu i współpracy.


Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia

 • Konflikty w środowisku szkolnym
 • Pozytywny i negatywny wymiar konfliktu
 • Konstruktywne podejście do rozwiązywania konfliktów
 • Zachowania stron w konflikcie
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Mediacja jako metoda polubownego rozwiązywania sporów
 • Mediacja – istota i podstawowe zasady
 • Rola i zadania mediatora
 • Przebieg mediacji i jej etapy
 • Wprowadzanie mediacji do szkół - etapy, warunki
 • Obszary wykorzystania mediacji w środowisku szkolnym
 • Mediator szkolny – kwestia bezstronności i neutralności
 • Mediacje szkolne a mediacje rówieśnicze
 • Korzyści dla szkoły z wprowadzenia mediacji.