Szkolenie: „ Mediacja – skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów rodzinnych”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu z tematyki mediacji rodzinnej osoby, które w swojej pracy zawodowej pracują z rodzinami i zajmują się pomocą rodzinom, w szczególności kuratorów sądowych, pracowników pomocy społecznej, prawników, nauczycieli, pedagogów, psychologów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawników oraz tych wszystkich, którzy są zainteresowani nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów w życiu codziennym. Szkolenie składa się z dwóch części – I podstawowej i II rozszerzonej


Cel szkolenia

Pierwsza część szkolenia ma zapoznać uczestników ze specyfiką konfliktu rodzinnego i skutkami konfliktu w rodzinie dla poszczególnych jej członków, reakcjami dziecka na konflikt w rodzinie oraz z ideą mediacji, rolą mediatora, możliwościami wykorzystywania mediacji w rozwiązywaniu sporów rodzinnych, wskazaniami i przeciwwskazaniami do mediacji, możliwościami jej zastosowaniem w sprawach trudnych, takich jak: uzależnienie, hazard, przemoc fizyczna i psychiczna.

Druga część szkolenia ma dostarczyć uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie przebiegu mediacji, zadań mediatora na poszczególnych etapach mediacji oraz uniwersalnych narzędzi mediatora. W tej części, która ma charakter warsztatowy, uczestnicy poznają warsztat pracy mediatora.
 

Program szkolenia

Część I

Konflikt w rodzinie i jego specyfika
 • rodzina - zmiany współczesnej rodziny, zagrożenia,
 • konflikt w rodzinie, co oznacza, rodzaje konfliktów, przyczyny, fazy, uczestnicy,
 • specyfika konfliktu rodzinnego,
 • skutki konfliktu dla poszczególnych członków rodziny, dziecko w konflikcie rodziców

Mediacja jako forma pomocy rodzinom w konflikcie
 • mediacja – czym jest, jakie są jej zasady, na czym polega,
 • cele mediacji w kontekście rodziny,
 • rola i zadania mediatora,
 • jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej,
 • wskazania do mediacji (kiedy warto z mediacji skorzystać),
 • zalety mediacji,
 • wskazania i przeciwwskazania do mediacji,
 • źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią,
 • przykłady z praktyki skutecznego zastosowania mediacji w rozwiązywaniu problemów,
 • przemoc w rodzinie (typy przemocy, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora),
 • sposoby włączania dzieci do w przebiegu mediacji,
 • radzenie sobie z emocjami podczas mediacji,
 • radzenie sobie z blokadami uczestników mediacji.

Część II

Mediacja w praktyce
 • proces i przebieg mediacji,
 • zadania mediatora na poszczególnych etapach mediacji,
 • predyspozycje mediatora.

Narzędzia mediatora mające zastosowanie w konfliktach rodzinnych
 • zamierzające do nawiązania prawidłowej komunikacji,
 • mające na celu dotarcie do faktycznych potrzeb i interesów,
 • mające na celu ukierunkowanie stron na przyszłość,
 • mające na celu budowanie zrozumienia między skonfliktowanymi,
 • techniki wspomagające szukanie rozwiązań,
 • techniki mediacyjne w ostrych konfliktach.
Być mediatorem w swoim środowisku (rodzinie, miejscu pracy)
 • bezstronność mediatora
 • neutralność mediatora