Szkolenie: „Konflikty w miejscu pracy i sposoby ich rozwiązywania. Mediacja pracownicza”


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat konfliktu w miejscu pracy –po czym rozpoznać konflikty, jakie są źródła ich powstawania, jak rozwija się konflikt i jaki jest cykl życia konfliktu, a także jakie są główne strategie postępowania w sytuacji konfliktowej. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz możliwości skorzystania z pomocy bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej, jaką jest mediator. Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy na temat roli i zadań mediatora, podstaw jego interwencji, procedury podania sporu pod mediację oraz korzyści wynikających z polubownego rozwiązania sporów i umiejętnego zarządzania konfliktem w organizacji.


Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia

 • Konflikt w miejscu pracy, czym jest, jakie są jego źródła
 • Rodzaje konfliktów – konflikty jawne i ukryte, koło konfliktu M. Deutscha
 • Konflikty indywidualne i zespołowe
 • Konflikt zły czy dobry?
 • Postawy wobec konfliktu, stres a konflikt, postawy życiowe według Harrisa,
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja w konflikcie
 • Mediacja – wsparcie osoby trzeciej w rozwiązywaniu konfliktów
 • Istota i zasady mediacji
 • Rola mediatora
 • Zadania mediatora
 • Przebieg mediacji i jej etapy
 • Model interwencji w sytuacji konfliktu
 • Korzyści z mediacji dla organizacji
 • Wprowadzenie mediacji w miejsce pracy
 • Procedura mediacji - czyli jak skutecznie poddać spór w miejscu pracy pod mediację
 • Uczestnicy mediacji
 • Mediator – cechy idealnego mediatora.