Szkolenie: „Kurs podstawowy z mediacji 48 godzin”

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką konfliktu oraz polubownych metod jego rozwiązania. Zapraszamy osoby, które w przyszłości chciałyby wykonywać zawód mediatora lub w swoim życiu zawodowym pracują z ludźmi i mają do czynienia z sytuacjami konfliktowymi, a także tych, którzy chcą wzbogacić się o nową wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, jego przyczyn i źródeł, możliwych sposobów rozwiązywania oraz tego, w jaki sposób można skutecznie interweniować w konflikt pomagając skonfliktowanym stronom dojść do porozumienia. Z uwagi na uniwersalny charakter mediacji i narzędzi mediatora, wiele obszarów jej zastosowania oraz przydatność nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Cel  kursu

 • zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej w zakresie psychologii konfliktów, procesu mediacji, jej poszczególnych faz i etapów, specyfiki poszczególnych etapów mediacji, prawnych uregulowań w tym zakresie, standardów pracy mediatorów,
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie pracy mediatora,  roli mediatora na poszczególnych etapach mediacji, jego zadań i obszarów odpowiedzialności,
 • poznani i umiejętne stosowanie narzędzi mediatora, technik mediacyjnych służących prawidłowej komunikacji, budowaniu zrozumienia i zaufania, pozwalających dotrzeć do faktycznych potrzeb i interesów, wspomagających szukanie rozwiązań,
 • przygotowanie merytoryczne do pełnienia roli mediatora w sprawach  rodzinnych, sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych oraz w konfliktach w szkole, w miejscu pracy,
 • nabycie potrzebnych każdemu z nas umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych,
 • trening osobisty ułatwiający osiągnięcie samoświadomości i wewnętrznej harmonii pozwalającej na zarządzanie emocjami w konflikcie. 
Ukończenie kursu  w przedmiocie mediacji daje możliwość ubiegania o wpis na listy mediatorów (decyzja o wpisie na listę mediatorów stałych podejmowana jest indywidualnie przez Prezesa Sądu Okręgowego). W celu nabycia umiejętności praktycznych uczestnicy kursu mają możliwość skorzystania ze stażu w kancelarii mediacyjnej z 20 % zniżką.

PROGRAM

Program szkolenia  zgodny ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Moduł I: Podstawowe zasady dotyczące postępowania mediacyjnego i roli mediatora (12 h)
 • Przebieg postępowania mediacyjnego
 • Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
 • Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora
 • Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania
 • Specyfika mediacji rodzinnych
 • Mediacja w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych
 • Mediacje w sprawach karnych i innych.
Moduł II: Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów (6 h)
 • Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice
 • Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA).
Moduł III: Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji – Narzędzia mediatora (18 h)
 • Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego
 • Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych
 • Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
 • Umiejętności aktywnego słuchania, zadawania pytań, umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu)
 • Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w szczególności: umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie, umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie, umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
 • Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji, umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
Moduł IV: Uregulowanie prawne, procedura mediacyjna, ugody w mediacji (12 h)
 • Uregulowania prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.
 • Umiejętność sporządzania ugody oraz protokołu (sprawozdania) z mediacji
 • Prowadzenie dokumentacji z postępowania mediacyjnego
 • Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
 • Umiejętność współpracy z innymi specjalistami
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
 • Prowadzenie dokumentacji z postępowania mediacyjnego
 • Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego

Program kursu  zgodny jest ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.