Prowadzimy mediacje w sprawach cywilnych dotyczące m.in.:
 • podziału majątku,
 • zniesienia współwłasności,
 • żądania odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • konfliktów sąsiedzkich i lokalowych,
 • spraw o zapłatę,
 • spraw o zachowek,
 • spraw o eksmisję,
 • działu spadku,
 • służebności drogi koniecznej,
 • realizacji umów cywilnoprawnych,
 • konfliktów sąsiedzkich i lokalowych,
 • innych spraw, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

Naszą skuteczność w prowadzeniu mediacji cywilnych i profesjonalne przygotowanie potwierdzają liczne referencje i pozytywne informacje zwrotne od uczestników. Mediacje cywilne prowadzimy na zlecenie sądów lub wniosku stron o mediację (mediacje umowne).


Wszczęcie mediacji umownej

 • pobierz wniosek o mediację, wypełnij go i prześlij na adres biuro@mediator-olawa.pl
 • skontaktuj się telefonicznie z mediatorem lub czekaj na kontakt z jego strony
 • mediator telefonicznie ustali ze stronami termin pierwszego posiedzenia mediacyjnego.
Uwaga: Nie musisz pytać drugiej strony czy wyraża zgodę na mediacje, mediator zrobi to za Ciebie!


Zalety mediacji w sprawach cywilnych

 • mediacja umożliwia polubowne zakończenie sporu, zgodnie z zasadą „wygrany-wygrany”,
 • mediacja jest szybka, dzięki niej możliwie jest zakończenie sporu nawet w ciągu jednego dnia,
 • mediacja jest tania, koszty mediacji są niższe niż koszty postępowania sądowego; w przypadku zawarcia ugody sąd zwraca całość wpisu sądowego,
 • mediacja umożliwia zachowanie pozytywnych relacji,
 • mediacja jest poufna, ochroni wizerunek stron konfliktu,
 • mediacja jest dobrowolna, strony muszą wyrazić zgodę na mediację, na zawarcie porozumienia i jego treść, w mediacji nic nie dzieje się bez zgody stron,
 • ugoda zawarta w mediacji, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej,
 • skuteczne wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia,
 • mediacja jest niesformalizowana, w mediacji nie ma sztywnych procedur, mediacja to przede wszystkim proces ludzki,
 • mediacja jest przyjazna, umożliwia spokojne prowadzenie rozmów w obecności bezstronnego Mediatora,
 • mediacja zapobiega eskalacji konfliktu,
 • dzięki mediacji możliwe jest ograniczenie potencjalnych konfliktów między stronami sporu w przyszłości.
Uwaga! przed skierowaniem sprawy na drogę sądową należy podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu i wykazać ten fakt w pozwie (wniosku). Zrób to składając wniosek o mediację.


Wstecz